Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening Gegevens Bescherming (AVG)

Mindfulness Hillegom, gevestigd aan Industriekade 1 in Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mindfulnesshillegom.nl
info@mindfulnesshillegom.nl
Telefoon +31618543151

Sabina Huurneman is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindfulness Hillegom.
Zij is te bereiken via sabinahuurneman@mindfulnesshillegom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindfulness Hillegom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website, in gesprekken, bijvoorbeeld telefonisch, en in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mindfulness Hillegom maakt alleen voor eigen gebruik verslag van jouw gegevens bijvoorbeeld over je gezondheid, die je in een gesprek vertelt of via email verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindfulness Hillegom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om in staat te zijn gepaste diensten te bieden

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwe informatie rond vervolgtrainingen, bijeenkomsten ed.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mindfulness Hillegom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindfulness Hillegom) tussen zit. )

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mindfulness Hillegom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens      7 jaar
Reden: Fiscale bewaarplicht

Personalia    7 jaar, gerekend vanaf de eerste training dan wel aanvullende  dienst zoals stiltedag, Mindfulnessavond ed.
Reden: Gepaste diensten kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Mindfulness Hillegom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met  het administratiekantoor dat voor ons belastingaangifte doet, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mindfulness Hillegom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mindfulness Hillegom gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindfulness Hillegom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mindfulnesshillegom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mindfulness Hillegom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mindfulness Hillegom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mindfulnesshillegom.nl

Reacties zijn gesloten.